VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
Hlídačky.cz s.r.o.
se sídlem
Americká 362/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Tel: +420 608 924 646
IČO: 01756117
DIČ: CZ01756117
zapsané v obchodním rejstříku vedeném  u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C vložka 211327

     

I. Úvodní ustanovení

 1. Hlídačky.cz jsou místo, kde se mohou spojit se hledající a poskytovatelé péče.
 2. Každý uživatel je výhradně zodpovědný za výběr a ověření vhodného poskytovatele péče nebo hledajícího péče pro sebe, své rodiny nebo domácnosti a za dodržování všech platných zákonů v souvislosti s jakýmkoli pracovněprávním vztahem, který zřídí.
 3. Hlídačky.cz nejsou agentura a nikdy si neberou provizi ze služeb mezi uživateli.
 4. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti uživatelů při využívání webové stránky provozovatele umístěné na adrese www.hlidacky.cz (dále také „www stránky“ nebo “webová stránka”) a další související právní vztahy.
 5. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat a to bez předchozího informování uživatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Definice pojmů

 1. Provozovatel je obchodní společnost, blíže označená shora, provozovatel internetového portálu www.hlidacky.cz
 2. Uživatel je fyzická osoba registrovaná na některém z účtů webových stránek www.hlidacky.cz.
 3. Rodič je uživatel, který při registraci zvolí uživatelský účet rodiče.
 4. Hlídačka je uživatel, který při registraci zvolí uživatelský účet hlídačky.
 5. Služba znamená:
  1. hlídání dětí rodiče Hlídačkou včetně jejich nakrmení Rodičem připravenou a určenou potravou, hygienická očista dětí a jejich převlékání do oděvů, připravených Rodičem.
  2. úklid domácnosti
 6. 3. opatrování mazlíčků

III. Uživatelský účet

 1. Na základě dobrovolné registrace Uživatele provedené na www stránkách může Uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může pak Rodič vyhledávat Hlídačku k hlídání dětí/úklidu/opatrování mazlíčků. Hlídačka pak ze svého uživatelského rozhraní může reagovat na poptávky hlídání dětí/úklidu/opatrování mazlíčků.
 2. Před registrací se Uživatel může přihlásit pomocí svého účtu na službě Facebook nebo mojeID a odsouhlasit spojení tohoto účtu s www stránkami, čímž Provozovateli Uživatel uděluje právo nakládat s údaji Uživatelova účtu na Facebooku nebo mojeID, ke kterým udělil Provozovateli oprávnění.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo schvalovat nový profil Uživatele a jeho veškeré změny.
 4. Uživatel musí být starší 18 let.
 5. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 6. Provozovatel může kdykoli zrušit či zablokovat uživatelský účet, smazat či upravit komentáře u Hlídaček.
 7. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 8. Provozovatel neručí za ztrátu či poškození dat. Uživatel nemá nárok vyžadovat jejich obnovu (zejména domluvená hlídání, kredity, apod.). Uživatel nemá nárok na náhradu za případné škody způsobené únikem informací z www stránek.
 9. Provozovatel nijak nekontroluje údaje jako například jméno a příjmení, adresa, zkušenosti a veškeré další údaje přímo či nepřímo vyplněné Uživatelem. Provozovatel nemůže ručit za správnost a pravost těchto údajů a Provozovatel se zříká veškeré odpovědnosti za tyto údaje. Dále Provozovatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody způsobené zveřejněním těchto údajů na www stránkách a Provozovatel neodpovídá za případné porušení autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví, které by mohlo být způsobeno uživatelem.
 10. Provozovatel ukládá informace nutné k provozu služby, například: zprávy odeslané mezi uživateli, podrobnosti o domluvených hlídáních apod. Následující informace mohou být veřejně viditelné: komentáře, profily hlídaček s údaji jako je fotografie, plné jméno, věk, zkušenosti, profilový text o její osobě, oblast kde působí a její kalendář.
 11. Provozovatel má právo využívat některé údaje přímo či nepřímo vyplněné Uživatelem za účelem propagace www stránek.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou kontrolu údajů přímo či nepřímo vyplněné Uživatelem a podložení jejich pravosti Uživatelem. V případě trvání pochybnosti o důvěryhodnosti či pravosti daných údajů, může Provozovatel Uživatele zablokovat či smazat dle odstavce 6).
 13. Rodiče smí používat www stránky Provozovatele a veškeré získané údaje pouze za účelem nalezení hlídání pro své děti, úklidu domácnosti, opatrování mazlíčků a domluvy souvisejících věcí s Hlídačkou. Jiné použití je Provozovatelem zakázáno.
 14. Hlídačka smí používat www stránky Provozovatele a veškeré získané údaje pouze pro záležitosti týkající se zprostředkování hlídání dětí/úklidu/opatrování mazlíčků. Jiné použití je Provozovatelem zakázáno.
 15. Provozovatel je oprávněn poskytování služeb www stránek kdykoliv přerušit, pozměnit či ukončit.
 16. Hlídačka bere na vědomí, že www stránky Provozovatele umožní Rodičům komentovat a hodnotit službu poskytnutou Hlídačkou.

IV. Domlouvání uživatelů na hlídání dětí/úklidu domácnosti/opatrování mazlíčků

 1. Uživatel bere na vědomí, že mu provozovatel portálu pouze umožňuje nabídnout hlídačkám prezentovat své služby a rodičům je kontaktovat.
 2. Provozovatel v žádném případě nezodpovídá za samotný výkon služby či jakékoliv následky z ní vyplývající. Dohoda na službě je vždy vztahem pouze mezi rodičem a hlídačkou a provozovatel se na ní nijak nepodílí.
 3. Provozovatel nijak hlídačky nezaměstnává a nekontroluje jejich způsobilost k hlídání/úklidu/opatrování mazlíčků. Provozovatel nebere zodpovědnost ani za jakýkoliv systém ověření jako mojeID, Ověřovací centra apod. Výběr a finální posouzení hlídačky je vždy na zodpovědnosti rodiče.
 4. Rodič si může prostřednictvím www stránek nalézt Hlídačku na hlídání dětí/úklid/opatrování mazlíčků.
 5. Smlouva o poskytnutí služby je uzavřena a stává se závaznou přijetím nabídky Rodiče Hlídačkou postupem, vyznačeným na www stránkách. Po potvrzení nabídky jsou Rodiči a Hlídačce zobrazeny kontaktní údaje.
 6. Uživatelům se doporučuje si před samotnou službou ověřit totožnost, bezúhonnost a reference druhé strany. Hlídačky.cz nenesou právní zodpovědnost za jakékoli ověření totožnosti.
 7. Hlídačka se zavazuje vykonávat zprostředkovanou službu s největší péčí o svěřené dítě, svěřené zvíře i majetek v prostoru, ve kterém je služba vykonávána, jakož i zachovávat nejvyšší stupeň zdvořilosti ve styku s Rodičem a příslušníky jeho domácnosti.
 8. Hlídačka se zavazuje vykonávat v rámci své služby pouze činnosti, s ní bezprostředně spojené. Není v této souvislosti oprávněna vstupovat do těch prostor domácnosti, ve kterých je služba poskytována, které nejsou s výkonem služby nutně spojeny, otevírat nábytek a brát do ruky jakékoliv součásti vybavení, pokud to přímo nevyplývá z poskytovaných služeb.
 9. Uživatelé musí vyřešit případné spory týkající se poskytnutí služby.

V. Členství

 1. Pouze Rodič si může zakoupit členství, které mu zpřístupňuje popřípadě rozšiřuje funkce na www stránkách. Výčet členství je uveden ceníku členství. V případě platby členství kartou je členství automaticky prodlužováno vždy na konci daného období. Automatické prodlužování je možné kdykoli zrušit v sekci Členství nebo kontaktováním uživatelské podpory.
 2. Počet inzerátů, které může Rodič zveřejnit a počet telefonních čísel na Hlídačky, které si může zobrazit se řídí členstvím, které si uživatel zakoupil.
 3. Rodič, který zakoupil členství, může reagovat na odpovědi Hlídaček.
 4. Členství trvá od doby zaplacení po dobu uvedenou v daném členství.
 5. Po vypršení členství rodič nemůže odpovídat hlídačkám včetně těch, které kontaktoval během členství. Zároveň ztratí výhody uvedené u zakoupeného členství.
 6. Provozovatel má právo kontrolovat nedochází-li ke zneužívání členství. Například kontaktování hlídaček k nesouvisejícím účelům, strojového kontaktování hlídaček apod.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:
  jméno a příjmení,
  adresa bydliště,
  adresa elektronické pošty,
  telefonní číslo,
  IP adresa,
  údaje poskytnuté účtem Facebooku,
  fotografie nahrány uživatelem,
  případně další údaje zadané uživatelem,

  u Rodiče navíc:
  data narození jeho dětí,

  u Hlídačky navíc:
  informace o jejích zkušenostech s dětmi, jazykových znalostech apod.,
  profilový text o její osobě, data z mojeID účtu,
  cena za hodinu hlídání a další údaje vyplněny v profilu

  V případě ověření v Ověřovacích centru bude pořízena digitální kopie občanského průkazu, která bude v zašifrované podobě uložena na serveru. K datům bude mít přístup omezený počet oprávněných osob.

  Data z profilu Hlídačky mohou být použity k reklamním účelům na www stránkách třetích stran.

  Hlídačky.cz mohou uživatele kontaktovat na telefonním čísle (hovorem, SMS), aby mohly pomoci s inzerátem, resetem hesla a vysvětlením jak portál funguje, poslání speciální nabídky apod.
  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících ze zprostředkování mezi Provozovatelem a Uživatelem navzájem i těch, vznikajících mezi Uživateli navzájem ze zprostředkované služby, jakož i pro účely vedení uživatelského účtu.
 4. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů Uživatele může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Uživatelé jsou srozuměni s tím, že za účelem domluvení služby jsou některé údaje předávány mezi Hlídačkou a Rodičem.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu registrace Uživatele a bezpečnostní dobu následujících 12 měsíců. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Bezpečnostní doba slouží k dohledání dat při případném sporu Účastníků o poskytované službě.
 7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se uživatel domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 9. požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
 10. požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Provozovatel nebo zpracovatel neprodleně závadný stav odstraní. Nevyhoví-li Provozovatel nebo zpracovatel žádosti, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 11. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Provozovatele na elektronickou adresu Uživatele.
 2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

Sledování cookies

 1. Za účelem relevantní inzerce ve službě Google AdWords využíváme funkci remarketing Google Analytics a integraci se službou DoubleClick Campaign Manager. Díky těmto funkcím můžeme cílit a optimalizovat reklamu podle uživatelů, kteří již navštívili web www.hlidacky.cz případně zde učinili nějakou akci. K zamezení sbírání dat službou Google Analytics lze využít aktuálně dostupná řešení. Data jsou shromažďována pomocí souborů cookies (cookies první strany a cookies třetích stran). Jejich zakázání je možné v nástroji Správce nastavení reklam Google, či přímo v internetovém prohlížeči. O uživatelích neshromažďujeme citlivé údaje jako je IP adresa a získané údaje nepřiřazujeme k jiným údajům, které by umožnily zjištění totožnosti uživatele.

Závěrečná ustanovení

 1. Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


V Praze dne 3.3.2017
© 2018 Hlídačky.cz