Blíží se doba zápisů do mateřských a základních škol, a pokud máte dítě ve věku od dvou do 6 let, určitě se vás toto téma dotýká.
 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Co říká zákon


Ze zákona je pro všechny děti v České republice povinný takzvaný předškolní rok, kdy musí navštěvovat mateřskou školu – jsou zde prakticky stejné podmínky a pravidla, jako u základních škol, tedy všechny absence musí být omluvené a nesmí jich být příliš mnoho. Vysoký počet neomluvených absencí je důvodem k tomu, aby ředitelka tuto situaci nahlásila na úřad a posléze i na Policii České republiky a odboru sociální péče o děti (OSPOD).
 
Všechny děti, které se za rok chystají do první třídy, mají tedy místo ve spádové školce (tedy školce, pod kterou spadá vaše adresa trvalého bydliště) jisté.
 
Nejdříve do státních školek může být přijato dítě, kterému jsou v době nástupu alespoň dva roky.
Rodiče mohou své dítě přihlásit do více mateřských škol, v každé vyplní přihlášku, předloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. Potom záleží na jednotlivých školkách a ředitelích, jaké mají kritéria pro přijetí. Většinou školky nabírají podle věku (starší děti mají přednost) a bydliště (děti ze spádových oblastí mají přednost).
 
Po přijetí je nutné doložit, že je dítě očkované. Kromě předškolních dětí, u kterých není očkování podmínkou.
Předškolní rok je sice povinný, ale lze zažádat o individuální vzdělávání a dítě mít stále doma (nebo v zařízení, které není akreditováno MŠMT). Je zde ale povinné si s ředitelem domluvit termín, kdy dítě přijde do školky, aby předvedlo své schopnosti a znalosti a pověřený učitel dá rodiči připomínky, na čem zapracovat.
 

Typy školek


Asi nejjednodušší dělení je na státní a soukromé. Výhodou soukromé školky je individuální přístup, větší šance na přijetí menšího dítěte a méně podmínek pro přijetí dětí. Dále je možnost si vybrat z různě zaměřených soukromých školek, ať jde o lesní školky, školky s montessori prvky nebo třeba anglické školky. Dalším pozitivem je i možnost přijetí dítěte v průběhu celého roku, pokud má zařízení volnou kapacitu. Nevýhodou soukromých školek je to, že vás vyjdou většinou o dost dráž, než státní školky.
 
Takovou třetí možností jsou firemní školky, kterých v naší republice často přibývá. Ty jsou většinou dotované zaměstnavateli, takže je to pro rodiče přijatelnější varianta, než hledat školky soukromé.
 

Připravenost dítěte


MŠMT nespecifikuje, co vše mají děti umět, ale většina školek má podobné podmínky. Děti musí být bez plenek, mělo by se dokázat samo převléct a najíst a umět komunikovat. Pak jsou ještě důležité další faktory. Dítě musí být jak fyzicky, tak psychicky a emočně připravení na nástup do školky. To by mělo být u rozhodování důležitější, než se rozhodovat podle toho, zda se rodič musí vrátit do práce, ale všichni víme, že v praxi to je často složité až nemožné.
 
Podle psychologů je pro děti do tří let věku nejdůležitější osobou matka, až po třetích narozeninách začíná být důležitý i kolektiv. Samozřejmě jsou děti, které už ve dvou letech touží být mezi vrstevníky více než s rodiči a jsou také děti, které i v pěti letech dají přednost samotě nebo mamince před bandou kamarádů (a žádný z těchto přístupů není špatný!), ale obecně lze říci, že kolem třetího roku děti začínají kolektiv vyhledávat.
 
Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, zda by pro vaše dítě byl kolektiv prospěšný nebo ne, je určitě na místě se poradit s dětským psychologem, který posoudí zralost dítěte.
 


ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Co říká zákon


Ze zákona se k zápisu musí dostavit rodiče všech dětí, které před 1.9.2019 dosáhnou šesti let, případně mají odklad. K zápisu mohou přijít i rodiče dětí, kterým bude 6 let teprve v průběhu školního roku, ale musí mít posudek o způsobilosti dítěte od lékaře a pedagogicko-psychologické poradny. Dítě u zápisu být nemusí.
Sebou si vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz a můžete mít už vyplněnou žádost o přijetí.
 
U zápisu můžete zažádat o odklad, ale opět k tomu potřebujete vyjádření lékaře a pedagogicko-psychologické poradny. Poslední slovo má ředitel a maximálně můžete nástup odložit do školního roku, v němž dítěti bude osm let.
 
Stejně tak během zápisu můžete požádat o individuální vzdělávání, tedy, že bude dítě ve škole zapsané, ale vzdělávat ho budete jinde (ať už vy sami doma, nebo bude mít soukromé učitele). K tomu také potřebujete vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a opět rozhoduje ředitel.
 

Typy škol


Stejně jako u mateřských, tak i základní školy se dělí na státní a soukromé. Rozdíl je stejný – soukromé školy mají vyšší školné, individuální přístup a různé další výhody pro žáky, jako je například vlastní bazén, více kvalifikovaní učitelé, lepší výuka cizích jazyků nebo třeba více odpoledních aktivit – kroužků.
 

Připravenost dítěte


Pro posouzení připravenosti dítěte k nástupu do první třídy, vydalo ministerstvo školství takzvané Desatero pro rodiče předškolních dětí, které si můžete stáhnout na jejich stránkách.
 
V zásadě jde o tyto body, které by dítě mělo před nástupem do školy ovládat:
 
Dítě je samostatné, zvládne osobní hygienu, převlékání i běžný úklid.
Mělo by být dostatečně emočně vyspělé, aby zvládalo odloučení od rodiče, dokázalo vyjádřit svůj názor a umělo dodržovat pravidla.
Dále má správně vyslovovat všechny hlásky, napsat své jméno a spolupracovat ve skupině.
Držet správně tužku, umět pravou a levou stranu a základní geometrické obrazce.
Porovnávat podle barev, velikosti, tvaru a materiálu, počítat do deseti a orientovat se v prostoru
Dokáže řešit jednoduché rébusy a alespoň 15 minut se vydrží soustředit.
Umí různé písničky, básničky a dodrží jednoduchý rytmus.
Ví, jak se má chovat a orientuje se ve svém bydlišti.